IMG_4297.jpg

Tom Doyle Jr.

Phone: 203-887-1376

Email: Tom@verticalhoops.com

misc_178452.jpg

Jason Shea

Phone: 203-535-9291

Email: Jason@verticalhoops.com

 

Twitter: @verthoops

Instagram: @verthoops

Facebook: www.facebook.com/verticalhoops